Všeobecné obchodní a licenční podmínky

LICENČNÍ PODMÍNKY pro Software AlbumMaker a VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy PrintPoint s.r.o., provozující server www.TiskProRadost.cz


PrintPoint s.r.o., IČ: 28164130, DIČ: CZ28164130, se sídlem 5. května 851/70, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 129860

Definice pojmů a termínů pro potřeby Licenčních podmínek a Všeobecných obchodních podmínek

Dodavatel - PrintPoint s.r.o., IČ: 28164130, DIČ: CZ28164130, se sídlem 5. května 851/70, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 129860.

Software/Program - software AlbumMaker, který je volně stahnutelný z webových stránek www.tiskproradost.cz, nebo volně stahnutelný z webových stránek partnerů firmy PrintPoint s.r.o., nebo zdarma k dispozici na cd, vydaném firmou PrintPoint s.r.o., popřípadě na datovém nosiči vydaném firmou PrintPoint s.r.o., nebo někým z jeho obchodních partnerů.

Webová stránka - webové stránky www.tiskproradost.cz, nebo jiná internetová prezentace, na které se nabízejí Služby/Zboží TiskProRadost.

Služba - zpracování, vytištění a dodání objednaných výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo zajistit Službu prostřednictvím třetích stran.

Zboží - jakékoli výrobky, objednané u Dodavatele.

Objednatel/Zákazník - jakákoli osoba, která objedná Zboží u Dodavatele buď prostřednictvím Software, nebo přes Webové stránky, popřípadě jiným způsobem. Zákazníkem je i jakákoli osoba, která používá Software, bez ohledu na to, jestli objednala Zboží/Služby.

Objednávka - závazná objednávka Zboží a/nebo Služeb ze strany Zákazníka, obsahující všechna potřebná data, učiněná prostřednictvím Software, Webové stránky, nebo obdobným způsobem. Objednávka je ze strany Dodavatele závazná okamžikem zaslání Potvrzení Objednateli.

Potvrzení - potvrzení Objednávky ze strany Dodavatele o převzetí objednávky, její kompletnosti pro výrobu objednaných služeb v uvedeném množství a kompletnosti údajů nezbytně nutných pro doručení Zboží Zákazníkovi. Potvrzení Vám zašleme na Vámi uvedený e-mail. V případě, že Kupní cena zakázky přesahuje stanovenou hodnotu - viz. článek Platební podmínky v oddíle Všeobecné obchodní podmínky, bude Vám nejdříve vystavena proformafaktura pro úhradu Kupní ceny a po její úhradě Vám zašleme Potvrzení.


LICENČNÍ PODMÍNKY

Licenční podmínky a podmínky pro instalaci a používání Software vydané Dodavatelem.

1/ Dodavatel prohlašuje, že má právo udělit licenci na užívání Software AlbumMaker v rozsahu uvedném níže.

2/ Tyto Licenční podmínky jsou ujednáním mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

3/ Dodavatel poskytuje licenci a Software na základě smluv a dohod se svými partnery, subdodavateli.

4/ Software AlbumMaker je volně šiřitelný software v podobě, v jaké je možné ho stáhnout z Webových stránek Dodavatele, nebo jeho oficiálních partnerů, popřípadě v podobě, v jaké je distribuován na datových nosičích vydaných Dodavatelem, popřípadě jeho oficiálními partnery. Nedílnou součástí Software jsou tyto Licenční podmínky.

5/ Povinnosti nabyvatele licence
Je zakázáno program upravovat, dekompilovat nebo jinak měnit, včetně licenčních podmínek.
Software smí být používán výhradně pro tvorbu, objednávání a zasílání Vašich digitálních dat k Dodavateli, kde budou data spravována a zpracovávána.
Zasláním Objednávky potvrzujete, že máte oprávnění, práva k přenosu a tisku obrázků, která poskytujete ke zpracování Dodavateli.

6/ Dodavatel se zavazuje vyvinout veškeré spravedlivé úsilí, spolu se svými subdodavateli, aby Software řádně fungoval. Dodavatel, ani jeho subdodavatelé, neručí za to, že Software bude vyhovovat všem Vašim potřebám, ani za to, že bude jeho činnost bezchybná.
Dodavatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody, ani za nepřímé škody, jako ztrátu, nebo poškození dat, způsobené používáním nebo nesprávným používáním Software.

7/ Dodavatel se zavazuje vyvinout veškeré spravedlivé úsilí, aby zajistil, aby bylo možné nahrát Vaší Objednávku na ftp server Dodavatele k tomu určený, nebo vytvořit soubor dat, který je možné nahrát na Vámi zvolený datový nosič a dopravit k Dodavateli jako Objednávku.

8/ Dodavatel nenese jakoukoli zodpovědnost za přístup k internetu a/nebo jeho bezchybné fungování. Dodavatel podniká spravedlivé maximum pro to, aby Vaše data ochránil, ale nemůže garantovat ani ochranu Vašich digitálních dat, ani to, aby byly při přenosu dat zabezpečeny, nebo aby k nim nemohly získat přístup třetí osoby.

9/ Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli vydat aktualizaci Software, nebo jeho novou verzi.

10/ Dodavatel vlastní všechna potřebná práva ke svým dílům, zejména k zobrazením, textovým značkám nebo grafickým schématům, jako jsou obaly, pozadí, rámečky a další grafické prvky. Zaplacením za Služby a Zboží platí Zákazník pouze za poskytnuté služby, nikoliv za práva duševního vlastnictví ani za práva na šíření mimo Objednávku u Dodavatele.

11/ Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může ji kdykoliv vypovědět kterákoliv ze smluvních stran. V případě výpovědi dohody jste povinni Software ihned smazat ze všech datových nosičů, na kterých je Software uložen, popřípadě tyto nosiče zničit.

12/ Dodavatel je oprávněn kdykoliv tyto licenční podmínky aktualizovat. Akceptujete, že se od okamžiku, kdy obdržíte zprávu o takovéto změně, budete řídit novými Licenčními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami.

13/ Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte se zpracováním Vašich údajů nutných pro provedení a distribuci Zakázky. V Potvrzení objednávky budete požádáni o svolení se zasíláním obchodních nabídek. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat dle pokynů v mailové zprávě.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


14/ Úvodní ustanovení
Dodavatel PrintPoint s.r.o. je provozovatelem Webových stránek www.tiskproradost.cz . Z těchto stránek je možné stáhnout Software AlbumMaker, prostřednictvím kterého je možné vytvořit podklady pro tisk a následnou distribuci fotoknih, popřípadě jiných výrobků a/nebo Služeb /dále jen Zboží nebo Služby/, nabízených prostřednictvím Software, nebo Webových stránek. Používáním Software, popřípadě Objednávkou Zboží zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro Dodavatele a Zákazníka právně závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli měnit. Pozměněné podmínky jsou účinné ode dne zveřejnění na Webových stránkách www.tiskproradost.cz

15/ Předmět kupní smlouvy a její uzavření
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem na základě řádné Objednávky zaslané prostřednictvím Software a na základě Potvrzení objednávky ze strany dodavatele po jejím obdržení. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem Potvrzení ze strany Dodavatele.
Na základě uzavření Kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje vyrobit a dodat Zboží a/nebo Služby specifikované v Objednávce a Zákazník se zavazuje Zboží a/nebo Služby převzít a zaplatit za ně.

16/ Kupní cena
Kupní cenou se rozumí cena za Zboží a Služby, vypočtená dle aktuálního ceníku Dodavatele platného v okamžiku Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele. Součástí Kupní ceny jsou i poplatky za dopravné, včetně dalších souvisejících poplatků.
Ceník Zboží a Služeb je zveřejněný na Webových stránkách Dodavatele.
Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží a Služeb, učiní tak zveřejněním cen na Webových stránkách a na ftp prostoru, ze kterého si aktualizaci Software automaticky stáhne, jestliže mu to Zákazník umožní. Ceník se stává aktuálním okamžikem zveřejnění. Změněný ceník neplatí pro již Potvrzené Objednávky.

17/ Platební podmínky
Způsob úhrady Zboží zvolíte při objednávání buď na dobírku, nebo v hotovosti při vyzvednutí na provozovně Dodavatele. V případě, že celková cena za Zboží přesáhne částku 5.000,- Kč včetně DPH, zašleme Vám elektronickou poštou proformafakturu na celkovou částku Kupní ceny. Po úhradě této faktury Vám zašleme Potvrzení Objednávky.
Úhradou faktury se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet Dodavatele.

18/ Podmínky dodání a převzetí
Způsob dodání je určený volbou Zákazníka v Objednávce.
Termín dodání odpovídá termínům uvedeným na Webových stránkách a konkrétní termín dodání objednaného Zboží Vám potvrdíme v Potvrzení, s ohledem na vytížení výroby v daném období (například Vánoce).
Prodlení dodávky ze strany Dodavatele nedává právo Zákazníkovi nepřijmout realizovanou zakázku.
Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu uvedenou v objednávce. Při přebírání zboží jste povinni Zboží prohlédnout. V případě, že je obal zásilky poškozený, zkontrolujte za přítomnosti dopravce stav zásilky a v případě, že je Zboží poškozené, nebo nekompletní, sepište o tom s dopravcem zápis a nechte si ho od dopravce potvrdit a reklamaci vyřešte dle podmínek dopravce. Případné poškození Zboží, nebo jeho nekompletnost bohužel musíte řešit s dopravcem. Za vady způsobené dopravou zodpovídá dopravce. Dodavatel zodpovídá za Zboží do chvíle předání dopravci.
Dodavatel neručí za služby dopravce. To se týká například termínu dodávky Zboží.
Zboží je majetkem Dodavatele do doby jeho plného zaplacení.
V dodávce obdržíte spolu se Zbožím i daňový doklad vystavený v souladu s platnými právními předpisy pro ČR.

19/ Záruka za Zboží
Záruční doba začíná dnem, kdy převezmete Zboží.
Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců pro fyzické osoby, nebo na dobu 6 měsíců pro právnické osoby /právnické osoby uvedou v objednávce IČ firmy/.
Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, funkční vady a vady materiálu.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením Zboží, nebo jeho částí, na vady způsobené neopatrným, nebo nevhodným používáním, nebo nevhodným skladováním Zboží.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené dodáním nekvalitních podkladů pro tisk.

20/ Reklamační podmínky
V případě, že objevíte na Zboží vadu v době záručních podmínek, máte právo uplatnit reklamaci dle záručních podmínek.
Vadu jste povinni reklamovat bez odkladu po jejím objevení, nebo vzniku.
Zašlete nám reklamované Zboží s popisem reklamované vady, spolu s originálem daňového dokladu o nákupu Zboží.
Posoudíme Vámi reklamované vady a ve lhůtě nejpozději do 30 dnů se k reklamaci vyjádříme a v případě oprávněné reklamace navrhneme její řešení.
Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, Zboží Vám opravíme.
Jedná-li se o vadu, která nebrání řádnému užívání Zboží, navrhneme Vám přiměřenou slevu na Zboží.
Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Zboží, popřípadě o vadu, kterou nelze odstranit a brání řádnému užívání Zboží, máte nárok na vrácení Kupní ceny.
Reklamované Zboží nesmí být zasláno Dodavateli na dobírku, zásilky na dobírku zásadně nepřebíráme.
Reklamace se vztahuje pouze na Zboží vrácené Dodavateli v okamžiku uplatnění reklamace. Za nevrácené Zboží Vám bude účtována cena dle Objednávky.
Vyhrazujeme si právo automaticky zpracovávat a upravovat Vámi dodaná data pro účely tisku, stejně jako je barevně upravovat. Odchylky od barevnosti oproti Vašim představám, popřípadě v rámci spravedlivé tolerance technologie digitálního tisku nemohou být předmětem reklamace.

21/ Poskytnutí osobních údajů
Při zpracovávání Vašich objednávek shromažďujeme data Zákazníků a předáváme je i naším dodavatelům v míře nezbytně nutné pro zhotovení, expedici, dopravu a platbu za Zboží a/nebo Služby.
Tyto údaje slouží výhradně pro plnění Kupní smlouvy a komunikaci s Vámi.
V případě, že s tím projevíte souhlas, budeme Vám mailem zasílat informace o novinkách a cenových zvýhodněních. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu v mailu Potvrzení.
Jsme registovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00032000/001.

22/ Vyšší moc
Jestliže nastane vyšší moc - objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která nám bude bránit dočasně nebo trvale v plnění Kupní smlouvy a závazků z ní plynoucích, máme právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že nastane vyšší moc, neodpovídáme za škody vzniklé v souvislosti s vyšší mocí.

23/ Odstoupení od Kupní smlouvy
Vyhrazujeme si právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že dodaná data nejsou vhodná pro tisk, případně jejich obsah odporuje právním předpisům, nebo dobrým mravům.
Právo zrušení objednávky podle zákona o vzdálených prodejích se vylučuje, protože se Zboží dělá ve shodě s originálními údaji a požadavky, dodanými Zákazníkem.

24/ Závěrečná ustanovení
Používání Software AlbumMaker se řídí licenčními podmínkami, se kterými souhlasíte ve chvíli zaškrtnutí políčka při instalaci.
Všeobecné obchodní podmínky se pro Vás stávají závazné ve chvíli odeslání objednávky.
Podmínky shromažďování osobních dat se řídí naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.
Ostatní smluvní vztahy se řídí právem České republiky a to ustanovením Obchodního zákoníku pro Zákazníky - právnické osoby, nebo ustanoveními Občanského zákoníku pro Zákazníky - fyzické osoby.
V případě, že se některý z bodů těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní body platné a účinné.

PrintPoint, s.r.o.

Aktuality

Ukončení podpory AlbumMakeru

> ukončení podpory AlbumMakeru


Dnes je 5. března, svátek má dle Příjmenáře Malý > vyhledat
Rádi vám pomůžeme:
261 220 107po-pá 9.00-17.00, podpora@TiskProRadost.cz
tiskproradost.cz

2019 © TiskProRadost.cz